کارگاه های کولیدرشیپ

همه‌ی ما به عنوان یک انسان، دوست داریم که راه خودمان را بیابیم. آموزش در کولید  یک تجربه یادگیری از درون به بیرون است، پذیرش مسئولیت یادگیری بر اساس انتخاب‌های هر فرد، اساس یادگیری به سبک کولید است. در این فرایند یادگیرنده احساس می‌کند که کنترل بهتری روی اوضاع دارد در نتیجه مایل است مسئولیت بیشتری نیز بپذیرد و خلاقیت و ابداع بیشتری برای رسیدن به هدفش به کار گیرد. فرصت دادن به یادگیرنده برای انتخاب‌هایی که انجام می‌دهد و مطلع شدن آن‌ها از دلایل پنهانی انتخاب‌هایشان، قسمت مهمی از فرآیند جدید یادگیری است.

سه اصل آگاهی، انتخاب و اعتماد در این نوع یادگیری به طرز غیرقابل تفکیکی به هم متصل شده‌اند.

آگاهی یعنی شناخت وضعیت موجود به طور واضح و روشن انتخاب در مورد حرکت به سمت یک جهت مطلوب که آینده را شکل می‌دهد و اعتماد پیوندی اساسی است به منابع درونی شخص که حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب را ممکن می‌سازد.

کارگاه های کوچینگ

کارگاه های لیدرشیپ